Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
ΕΦΕΤ - Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους και να τηρούν φάκελο πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού τους .

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Σχετική Νομοθεσία:

1) Ο οδηγός κατάταξης επιχειρήσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988).

2) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84 Α’ /02-06-2010).

3) Τα άρθρα 1, 8γ και 9 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 17227/32/22.8.2012 (ΦΕΚ Β΄2346/22-08-2012) περί νέων διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Νομοθεσίας, όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους Πίνακες Απασχολούμενου Προσωπικού, τις Προσλήψεις, τα προγράμματα απασχόλησης, κλπ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ).

Η απόφαση αυτή ισχύει μεν από 15/10/2012 αλλά από 1/3/2013 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Δεδομένης της ανωτέρω διάταξης, προκύπτει ζήτημα σε ότι αφορά τη συμπλήρωση των πινάκων απασχολούμενου προσωπικού, των προσλήψεων, των προγραμμάτων απασχόλησης, κλπ σχετικά με την αναφορά και αναγραφή του Τεχνικού Ασφαλείας στα ανωτέρω έντυπα, καθώς θα είναι απαραίτητη πλέον η συμπλήρωση των στοιχείων της συγκεκριμένης ειδικότητας και η ύπαρξή του Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, σύμφωνα με το Ν. 1568/85, το Π.Δ.17/96.

Για την έναρξη της διαδικασίας, σας ενημερώνουμε ότι την ειδικότητα του Τεχνικού Ασφαλείας, σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαραίτητες γνώσεις και η πιστοποίηση δίνεται με την παρακολούθηση συγκεκριμένων και εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας με πολυετή εμπειρία στην Επαγγελματική Κατάρτιση και αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης των εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, διάρκειας (10) ωρών για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και (35) ωρών για τις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (βλ. Οδηγό κατάταξης των επιχειρήσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους σύμφωνα με το Π.Δ 294/88).

Το κόστος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου Μηχανικού για την κάλυψη των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφάλειας για κάθε επιχείρηση, κυμαίνεται μεταξύ 300 -1.500 € ανά έτος ανάλογα με την επιχείρηση, τον αριθμό εργαζομένων της και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει αυτή.

Το κόστος κατάρτισης των εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας, ανέρχεται στο ποσό των 70,00 € για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας και 130,00 € για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας, ενώ οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων αυτών τοποθετούνται με την έναρξη του νέου Έτους.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν, πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ και να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής .

Παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής.

1) Αίτηση συμμετοχής εργοδότη Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας.

2) Αίτηση συμμετοχής εργοδότη Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Σε κάθε περίπτωση περαιτέρω διευκρινήσεων/πληροφοριών σχετικά με την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει η επιχείρηση σας, κλπ, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα :

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2610315495, 2613012630. E-mail : info@ereismakek.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Kαποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610315495 Fax: 2610315498 http:// www.ereismakek.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ Kαποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ. Τηλ.: 2610315495 Fax: 2610315498 e-mail: info@ereismakek.gr Νικολάου Ντεβέ 22, 265 00–ΟΒΡΥΑ. Τηλ.: 2610580207 Fax:2610580207 e-mail:messatida@ereismakek.gr

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία