Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
ΕΦΕΤ - Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους και να τηρούν φάκελο πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού τους .

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Η εκπαίδευση θα αφορά θέματα υγιεινής και ασφαλείας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Η εκπαίδευση στην Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (π.χ. ISO 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές Ελεγκτικές Αρχές, όπως τον Ε.Φ.Ε.Τ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειών.

Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα προγράμματα επιπέδου (1) αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Η ελάχιστη διάρκεια τους είναι (10) δέκα ώρες.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό του Ε.Φ.Ε.Τ

Οφέλη απο την συμμετοχή

Με την εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β’) που αφορά τόσο την ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και την λειτουργία των υφιστάμενων προβλέπονται πλέον μια σειρά από νέα προαπαιτούμενα και ανάμεσα τους το βασικότερο από αυτά είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, η οποία και θα πρέπει να αποδεικνύεται στο τηρούμενο φάκελο του προσωπικού της επιχείρησης.

Φάκελος προσωπικού

Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης, στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ1616/τβ/2007).
• Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης της επιχείρησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 80,00€, εκ των οποίων τα 30,00€ αποτελούν το κόστος εξέτασης, το οποίο και καταβάλλεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. αφού μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, διενεργούνται γραπτές εξετάσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Αίτησεις