Πρόγραμμα εγραζομένων-επιχειρήσεων
Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενδιαφέρεστε για παρόμοια προγράμματα;
Συμπληρώστε την αίτηση
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Yes or No
Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε
Πληροφορίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ


Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

  1. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε επαγγέλματα που συνδέονται με τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αλλά αφορούν και σε επαγγέλματα και κλάδου δραστηριότητας με μεγάλη συμβολή στην απασχόληση ή/και δυναμισμό απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  2. Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
  3. Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.
  4. Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης) με τη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος, να διαμορφώνεται στα 700,00€ εκτός  νόμιμων κρατήσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   (Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη) 

Η Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη, θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις:

-1η φάση: Μία (1) συνεδρία, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

-2η φάση: Τέσσερις (4) συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

-3η φάση: Μία (1) συνεδρία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται δια ζώσης ή/και εξ’ αποστάσεως λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική διασπορά των ωφελούμενων καθώς και για λόγους δημόσιας υγείας (π.χ. λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19).

Η χρονική διάρκεια κάθε ατομικής συνεδρίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   (Θεωρητική κατάρτιση)

Η Ενέργεια 2 περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 140 ωρών, η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών, στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:
–          Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή.
–          Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων.
–          Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου.
–          Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου.
–          Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).
–          Πωλητής Λιανικού Εμπορίου.
–          Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
–          Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείου.
–          Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO.
–          Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

Οριζόντια/ διεπαγγελματική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, στα κάτωθι αντικείμενα: 

–          Καινοτομία και Επιχειρησιακή Εξωστρέφεια.
–          Καινοτόμες Στρατηγικές-Μοντέλα Ανάπτυξης και Διαχείρισης.
–          Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
–          Επικοινωνία μέσω Κοινωνικών Δικτύων.
–          Χρήση Εφαρμογών Η/Υ.

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους:

–          Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη,
–          Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης,
–          Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Πιστοποίηση προσόντων)

Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των ωφελούμενων της Πράξης θα υλοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή /και διεθνώς και είναι διαπιστευμένοι, από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, να χορηγούν πιστοποιητικά για συγκεκριμένες ειδικότητες Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Α/Α

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σχήμα Πιστοποίησης

1

Κανόνες       Ορθής        Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή

Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή

2

Στέλεχος    Διαχείρισης    και      Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

3

Υπάλληλος          Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

Υπάλληλος  Υποδοχής/Εξυπηρέτησης                     Πελατών Ξενοδοχείου

4

Ειδικός Διεθνών   Διατροφικών   Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου

Ειδικός Διεθνών   Διατροφικών   Προτύπων   και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου

5

Ειδικός       Συστημάτων      Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

6

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου/Λιανικής

7

Στέλεχος      Διαχείρισης      Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8

Υπάλληλος  Διοικητικής    Υποστήριξης  – Γραφείου

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείου

9

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO

10

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.morias-aota.gr .

Η αίτηση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μη ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και μη οριστικής υποβολής της.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
–          Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπία.
–          Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ειδικότερα υποβάλλεται
1) Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η σχέση εργασίας και το αναφερόμενο διάστημα αυτής να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η βεβαίωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή προγενέστερη.
2) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με αναγραφή των σχετικών στοιχείων.
–          Εκκαθαριστικό σημείωμα / πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για το οικονομικό έτος 2021.
–          Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
–          Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή η οποία θα απευθύνεται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία      ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. και στην οποία θα αναφέρεται, κατά περίπτωση, ότι είναι εργαζόμενος/η κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην οποία θα δηλώνει ότι: α) Αποδέχεται το σύνολο των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, β) Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, στην επιχείρηση με επωνυμία «…………………» και ΑΦΜ «………………………….          », και γ) Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
–          Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
–          Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.
–          Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ή βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος, από το οποία να φαίνεται ο ΙΒΑΝ και ότι είναι πρώτοι δικαιούχοι. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.